Godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av produkttype 11

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1278 of 14 July 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 11

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

(2) 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on er blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 11, konserveringsmidler til væske i køle- og behandlingssystemer, jf. bilag V i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Slovenien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 7. april 2016.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 15. december 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det fremgår af udtalelsen, at biocidholdige produkter af produkttype 11, som indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, kan forventes at opfylde kravene i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6) Derfor bør 2-methyl-2H-isothiazol-3-on godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7) Da 2-methyl-2H-isothiazol-3-on opfylder kriterierne for klassificering som hudsensibiliserende i underkategori 1A, som specificeret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, bør behandlede artikler, der er behandlet med eller indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, mærkes på passende vis, når de bringes i omsætning.

(8) Der bør gå en rimelig tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet