Godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1277 av 14. juli 2017 om godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av produkttype 8

(Draft) Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1277

of 14 July 2017

approving 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det Forende Kongerige modtog den 27. april 2010 en ansøgning i henhold til artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om optagelse af aktivstoffet 2-octyl-2H-isothiazol-3-on i bilag I til nævnte direktiv til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, jf. bilag V til direktivet, som svarer til produkttype 8 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(2) Det Forenede Kongerige fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 4. februar 2016 i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Udvalget for Biocidholdige Produkter fremsatte den 15. december 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(4) Det fremgår af udtalelsen, at biocidholdige produkter af produkttype 8, som indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, kan forventes at opfylde kravene i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(5) Derfor bør 2-octyl-2H-isothiazol-3-on godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, forudsat at de pågældende specifikationer og betingelser er opfyldt.

(6) Da 2-octyl-2H-isothiazol-3-on opfylder kriterierne for klassificering som hudsensibiliserende i underkategori 1A, som specificeret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, bør behandlede artikler, der er behandlet med eller indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, mærkes på passende vis, når de bringes i omsætning.

(7) Der bør gå en rimelig tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet