Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274 av 8. desember 2017 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fôrtilsetningsstoff til fisk (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2274 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of a preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for fish

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for enzymet 6-fytase produsert av gjæren Komagataella pastoris som tilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningstoffer», gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Dette er et enzym som brukes i fôr for å bedre tilgjengeligheten av fosfor. Det er spesielt aktuelt å bruke i fôr med utilgjengelig fosfor eks. plantefôrmidler, da fytaser hydrolyserer fosfor. Det er spesifisert i vedlegget at det skal brukes i fôr med mer en 0,23% fytinbundet fosfor. 6-fytase er fra før godkjent for div. fjørfe og grisearter (forordning (EU) Nr. 98/2012). Det er nå søkt godkjent for fisk. EFSA konkluderer at enzymet har effekt for regnbueørret og laks, og at dette kan ekstrapoleres til alle fisker. EFSA vurderer stoffet som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 08.12.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
29.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet