Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 av 8. mars 2016 om godkjenningen av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter og til avvent smågris, slaktegris, avlspurker og mindre grisearter (innehaver av godkjenningen Lohmann Animal Nutrition GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/329 of 8 March 2016 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additive for all avian species and for weaned piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species (holder of the authorisation Lohmann Animal Nutrition GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Rettsakt gjelder godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til alle fjørfe- og grisearter og i ulike produksjonsformer. Preparatet er produsert ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. Det er trygt i bruk og har dokumentert effekt ved å øke fosforfordøyeligheten og utnyttelsen av fosfor i fôret, gir økt mineralisering av skjellettet hos verpehøner, kylling, kalkuner og gris i alle produksjonsformer. EFSA finner at 6-fytasepreparatet også er trygt og effektivt som tilsetningsstoff i fôr til andre fjørfearter og til griserarter i alle produksjonsformer. Godkjenningen kan derfor utvides til å omfatte dem også. Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Grenseverdien varierer mellom dyrearter, lavest i fôr til verpere, høyest i fôr til avls- og slaktekalkun. Det er ingen andre begrensninger i bruken.

Rettsakten er drøftet i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer. Det var lite diskusjon av saken, og den ble votert i møtet i 25. januar. Alle var for å godkjenne preparatet. Rettsakten er nå fastsatt, og godkjenningen har varighet 29. mars 2026 .

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien er det en fordel at et 6-fytasepreparat har bredt bruksområde. Det fører til at ett preparat kan brukes i mange fôrblandinger, også i fôr til dyrearter der fôret utgjør små volumer, f. eks fôr til avlskalkun. Det sparer dem for innkjøp av mange preparater, enklere lagerhold og mer rasjonell fôrproduksjon, dermed gir det også økonomiske fordeler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Godkjenning av et 6-fytasepreparat med vidt bruksområde er positivt. Bruk av fytase i fôr øker utnyttelsen av fosfor i fôret, reduserer innholdet av fosfor i gjødsel og dermed en eventuell forurensingsfare. Fytase kan også øke utnyttelsen av andre mikromineraler i fôret og tilsetningen av dem, f.eks. sink, kan reduseres. Forurensningsmessig er det også en fordel. Preparatet kan brukes i fôr til de fleste enmagede matproduserende dyr, og det vil gi god ressursutnyttelse i fôrindustrien, såvel praktisk som økonomisk. Mange andre fytasepreparater er godkjent fra før, men ingen har så vidt bruksområde. De nye preparatene er ofte også mer effektive enn de som er godkjent tidligere.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2016
Anvendelsesdato i EU
29.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 4-7
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2016
Anvendes fra i Norge
15.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro