Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2009 av 2. april 2009 om godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Commission Regulation (EC) No 270/2009 of 2 April 2009 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2009)

Sammendrag av innholdEt preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 17594) er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer. Innehaver av godkjenningen er firma DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o. Godkjenningen er gitt fram til 22. april 2019.

Søknaden om godkjenning er vurdert av EFSA. De bekrefter at produktet ikke har uheldig effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Videre har preparatet den ønskede virkningen å øke utnyttelsen av fytinbundet fosfor i kyllingfôret. Preparatet anbefales brukt i fôrblandinger som inneholder med enn 0,23% fytinbundet fosfor, dvs. fôrblandinger som har høgt innhold av korn. Det er ikke behov for spesielle opplysninger ved merking av preparatet. Imidlertid skal en benytte verneutstyr når en håndterer preparatet. Analysemetode for preparatet er angitt og akseptert. Rettsakten er i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Merknader
Flere enzymprodukter av 6-fytase er godkjent som tilsetningsstoff til fôr. Det omsøkte produktet er produsert av en annen bakteriestamme og av et annet firma enn de tidligere godkjente 6-fytasene. Hensikten med bruken er å bedre utnyttelsen av fytinbundet fosfor i kyllingfôr. Det medfører at mer fosfor fra fôret tas opp og tilsetning av fosfor i fôret kan reduseres. Det gir også en gunstig miljøeffekt, da innholdet i gjødsla avtar.

Rettsakten medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og den sendes på høring. Den får ingen konsekvenser for Mattilsynets fôrvaretilsyn. Fôrindustrien vil få flere enzympreparater av 6-fytase å velge blant, og de vil legge praktiske og økonomiske vurderinger til grunn for sine valg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Den medfører endring i tilsetingsstoff-forskriften, og endringen tas inn i vedlegg 2.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2009
Anvendelsesdato i EU
23.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 14-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.03.2010
Anvendes fra i Norge
24.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro