Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1274 av 14. juli 2017 om godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1274 of 14 July 2017 approving active chlorine released from calcium hypochlorite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3, 4 and 5

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.8.2017)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kalsiumhypokloritt. Forordning (EU) 2017/1274 godkjenner kalsiumhypokloritt som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 2, 3, 4 og 5.

Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Produkttype 3 er biocidprodukter til veterinærhygiene. Produkttype 4 omfatter bruk på overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer. Produkttype 5 gjelder drikkevann.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 2 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på;

a) profesjonelle og ikke-profesjonelle brukere

b) overflatevann og sedimenter ved desinfeksjon av avløpsvann/spillvann i utløp fra renseanlegg (etterklorering).

Godkjenning av produkter omfattet av produkttypene 3, 4 og 5 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet skal det legges særlig vekt på profesjonelle brukere.

For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. juli 2017 og publisert i OJ 15. juli 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet