Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 1, 2, 3, 4 og 5

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1273 av 14. juli 2017 om godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av produkttype 1, 2, 3, 4 og 5

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1273 of 14 July 2017 approving active chlorine released from sodium hypochlorite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 2, 3, 4 and 5

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen indeholder aktivt chlor, der frigives af natriumhypochlorit (i det følgende benævnt »natriumhypochlorit«).

(2) Natriumhypochlorit i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 1, biocidholdige produkter til hygiejne for mennesker, produkttype 2, desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen og andre biocidholdige produkter, produkttype 3, biocidholdige produkter til veterinærhygiejne, produkttype 4, desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder, og produkttype 5, desinfektionsmidler til drikkevand, som defineret i bilag V til nævnte direktiv, hvilket svarer til henholdsvis produkttype 1, 2, 3, 4 og 5 i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Italien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporterne sammen med sine henstillinger den 17. maj 2010.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 14. december 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelser, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det fremgår af disse udtalelser, at biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 3, 4 og 5, som natriumhypochlorit, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende dets anvendelse er opfyldt.

(6) Derfor bør natriumhypochlorit godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 3, 4 og 5, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7) Der bør gå en rimelig tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet