Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1007 av 22. juni 2016 om godkjenningen av ammoniumklorid som et fôrtilsetningsstoff til andre drøvtyggere enn slaktelam, katt og hund (innehaver av godkjenningen Latochema Co. Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1007 of 22 June 2016 concerning the authorisation of ammonium chloride as a feed additive for ruminants other than lambs for fattening, cats and dogs (holder of the authorisation Latochema Co. Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om godkjenning av ammoniumklorid, NH4Cl, med handelsnavn Amklor, som fôrtilsetningsstoff. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse (reduserer pH i uruin). Preparatet er framstilt ved kjemisk syntese, og det skal ikke innholde mer enn 0,5% NaCl (salt)/kg. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av preparatet i fôr. For at det skal være trygt til drøvtyggere unntatt slaktelam er grensen 10 mg Amklor/ kg fullfôr, dersom det fôres i en periode på inntil tre måneder. Til hund og katt og til lengre tids bruk til drøvtyggere, er grensen for størsteinnhold 5 mg/kg fullfôr. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktelam. Det ble vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, da, og de fant det trygt, effektivt, og å utvide godkjenningen er kurant. Det påpekes imidlertid at om det tilsettes flere NH4Cl-preparater i en fôrblanding samtidig, skal innholdet av dem tilsammen ikke overstige tillatt grense for størsteinnhold. Preparatet skal blandes inn i fôret form av en premiks. Det er tatt inn nye standardformuleringer for brukertrygghet i rettsakten, som skal bedre ivareta de som håndterer visse tilsetningsstoff/preparater.

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Med de nye bestemmelsene om brukertrygghet, ble forslaget til rettsakt votert i PAFF i mai. Rettsakten er nå fastsatt som forordning i EU, og godkjenningen ha varighet til 13. juli 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører det endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Å redusere pH i urin, vil forbedre fjøsmiljøet og vil slik ha gunstig effekt. Siden saltinnholdet i preparatet er fastsatt, og det blir brukt liten tilsetning i fôret, vil heller ikke natriuminnholdet skape problemer. Hos kjæledyr kan det også forebygge dannelsen av urinveisteiner, et problem særlig hankatter kan ha.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å senke pH i urin er godt for fjøsmiljøet. Begrensningen i innholdet av preparatet i fôr, dersom det skal brukes i lengre tid, er positivt og gir en trygghetsgaranti. Hvorvidt preparatet vil bli tatt i bruk avgjør den enkelte virksomheten, da det også finnes andre preparater til samme formål.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.06.2016
Anvendelsesdato i EU
13.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 51-53
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro