Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som et tilsetningsstoff i fôr til purker (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2276 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for sows

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av levende sporer fra en stamme av bakterien Bacillus subtilis i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Tilsetningsstoffet er fra før godkjent for div. fjørfearter (forordningene (EU) Nr. 107/2010, 885/2011, 787/2013, 2015/1020) og grisearter (forordning (EU) nr. 306/2013). Det er nå søkt godkjent til purker. Stoffet har sin effekt på tilvekst hos smågris, når purkene får preparatet i fôret fra 3 uker før fødsel til avvenning (gjengitt i vedlegget). Det er også gitt minsteinnhold. EFSA vurderer stoffet som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 08.12.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
29.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet