Godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre grisearter til slakt og avl

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre grisearter til slakt og avl (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for minor porcine species for fattening and for reproduction (holder of authorisation DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» i gruppen av "andre avtekniske tilsetningsstoffer". Funksjonen er at det reduserer pH i urinen. Det er fra før godkjent for avvent smågris (1730/2006), slaktegris (1138/2007) og purker (2016/900), og er nå søkt godkjent for mindre svinearter for slakt og avl. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet