Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/409 av 8. mars 2017 om godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/409 of 8 March 2017 approving the basic substance hydrogen peroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog den 9. december 2015 i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 en ansøgning fra Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) om godkendelse af hydrogenperoxid som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de i artikel 23, stk. 3, andet afsnit, krævede oplysninger.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 13. september 2016. Kommissionen forelagde den reviderede vurderingsrapport samt udkast til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 6. december 2016 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 24. januar 2017.

(3) Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at hydrogenperoxid er godkendt til anvendelse som aktivstof i biocidholdige produkter til hygiejne for mennesker ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1730. Det anvendes ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(4) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at hydrogenperoxid kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Hydrogenperoxid bør derfor godkendes som basisstof.

(5) Dog er det i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser for godkendelse; disse er beskrevet i bilag I til nærværende forordning.

(6) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet