Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/409 av 8. mars 2017 om godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/409 of 8 March 2017 approving the basic substance hydrogen peroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner hydrogenperoksid som basisstoff. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent. Stoffet blir nå oppført på liste C i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader
I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet eller andre virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Hydrigen peroksid er søkt brukt for behandling av frø og desinfeksjon av jordbruksutstyr.

Stoffet har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og ble publisert i Official Journal 9. mars 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet