Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 27. februar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/337 of 27 February 2019 approving the active substance mefentrifluconazole in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det Forenede Kongerige modtog den 29. februar 2016 en ansøgning fra BASF Agro B.V om godkendelse af aktivstoffet mefentrifluconazol i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) I henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 meddelte Det Forenede Kongerige, som rapporterende medlemsstat, den 30. marts 2016 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3) Den 25. april 2017 indsendte den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til vurderingsrapport til Kommissionen, hvori det vurderes, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4) Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodede den ansøgeren om at forelægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats evaluering af de supplerende oplysninger blev forelagt autoriteten i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport den 1. februar 2018.

(5) Den 5. juli 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt aktivstoffet mefentrifluconazol kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten offentliggjorde konklusionen.

(6) For så vidt angår de nye kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2018/605, som er blevet anvendt siden den 10. november 2018, og den fælles vejledning om identifikation af hormonforstyrrende stoffer fremgår det af autoritetens konklusion, at det er usandsynligt, at mefentrifluconazol er et hormonforstyrrende stof med østrogen, androgen, thyriodgen eller steroidgen virkning. Endvidere, på grundlag af den tilgængelige dokumentation og i overensstemmelse med retningslinjerne for identifikation af hormonforstyrrende stoffer, er mefentrifluconazol sandsynligvis ikke et hormonforstyrrende stof for fisk, idet prøvebetingelserne er dækket på passende vis. Kommissionen mener således ikke, at mefentrifluconazol skal betragtes som et stof med hormonforstyrrende egenskaber.

(7) Den 12. december 2018 forelagde Kommissionen den reviderede vurderingsrapport vedrørende mefentrifluconazol for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og den 25. januar 2019 fremlagde Kommissionen et udkast til forordning om godkendelse af mefentrifluconazol for samme komité.

(8) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(9) Det er fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt for én eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelser, der er undersøgt og udførligt beskrevet i den reviderede vurderingsrapport.

(10) Mefentrifluconazol bør derfor godkendes.

(11) Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden. Det bør navnlig kræves, at der fremlægges yderligere bekræftende oplysninger.

(12) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.02.2019
Anvendelsesdato i EU
20.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet