Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/419 av 9. mars 2017 om godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp., i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/419 of 9 March 2017 approving the basic substance Urtica spp. in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog den 18. august 2015 i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 en ansøgning fra Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) om godkendelse af Urtica spp. som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de i artikel 23, stk. 3, andet afsnit, krævede oplysninger. Derudover modtog Kommissionen den 5. januar 2016 en ansøgning fra Myosotis om godkendelse af Nettle som basisstof. Da denne ansøgning også vedrører Urtica spp., men med en anden foreslået anvendelse, behandlede Kommissionen vurderingen af begge ansøgninger samlet.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 28. juli 2016. Kommissionen forelagde den reviderede vurderingsrapport samt udkast til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 7. december 2016 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 24. januar 2017.

(3) Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at Urtica spp. opfylder kravene til fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Desuden anvendes det ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(4) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at Urtica spp. kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Urtica spp. bør derfor godkendes som basisstof.

(5) Dog er det i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikel 6 og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser for godkendelse; disse er beskrevet i bilag I til nærværende forordning.

(6) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.03.2017
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet