Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive generator som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 og om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU

Commission Implementing Decision 2014/465/EU of 16 July 2014 on the approval of the DENSO efficient alternator as an innovative technology for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Decision 2013/341/EU

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Ved gjennomføringsforordning 725/2011 fastsatte EU-kommisjonen prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner. Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om miljøinnovasjoner i henhold til artikkel 12.

Gjennom beslutning 2014/465/EU, godkjenner kommisjonen en søknad fra produsenten DENSO om en vekselstrømgenerator (dynamo) beregnet for bruk i personbiler som en innovativ miljøteknologi. Generatoren, for utgående strøm på 150 A, 180 A og 210 A, har en virkningsgrad på minst 77 % målt etter VDA-metoden, som er beskrevet i de tekniske retningslinjene lenket til ovenfor. For å påvise CO2-besparelser som oppnås med den innovative teknologien når den er installert i et kjøretøy, er det nødvendig å definere et basiskjøretøy som kjøretøy med ny teknologi installert skal sammenlignes med. Kommisjonen anser at en generator med virkningsgrad på 67 % er å regne som basisteknologi i de tilfeller hvor den innovative teknologien installeres i en ny kjøretøytype. I tilfeller der generatoren fra DENSO installeres i en allerede eksisterende kjøretøytype, skal basisteknologien anses å være den generatoren som finnes i den nyeste versjonen av nettopp den kjøretøytypen.

Kommisjonen konstaterer at DENSO i sin beregningsmetodikk benytter en formel for å kalkulere standardavviket av virkningsgraden som øker nøyaktigheten på resultatet sammenlignet med det som oppnås ved å benytte formelen i metoden som er beskrevet i gjennomføringsbeslutning 2013/341. Formelen i beslutning 2013/341 blir således endret.

Det skal anmerkes i typegodkjenningsdokumentasjonen at et kjøretøy er installert med teknologi som er godkjent som en miljøinnovasjon. De sertifiserte CO2-besparelsene et kjøretøy oppnår ved bruk av en slik teknologi skal angis særskilt i typegodkjenningsdokumentasjonen og på samsvarssertifikatet (COC). De teknologier som blir godkjent som en miljøinnovasjon får tildelt en individuell miljøinnovasjonskode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og teknologien fra DENSO får tildelt koden "6".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne beslutningen får etter Vegdirektoratets vurdering ingen rettslig konsekvens i Norge. Se for øvrig under "sakkyndige instansers merknader".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger er tilrettelagt for å motta informasjon om miljøteknologier og CO2-besparelser.

Status
Beslutningen ble vedtatt i Brussel 16. juli 2014 og trådte i kraft i EU 6. august 2014.

EFTA-sekretariatet har vurdert beslutningen til å være en "surveillance act" som ikke skal tas inn i EØS-avtalen. Både Norge, Island og Liechtenstein har meddelt at de er enige i denne vurderingen. Det legges dermed fra EFTA-siden ikke opp til at beslutningen skal innlemmes i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.07.2014
Anvendelsesdato i EU
06.08.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 896-898
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EF) nr. 443/2009)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet