Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1232 av 27. august 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12 volts generatorer for personbiler og lette nyttekjøretøyer, inkludert visse hybride elektriske kjøretøyer og kjøretøyer som kan benytte alternative brennstoff, som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1232 of 27 August 2020 on the approval of the efficient generator function used in 12 Volt motor-generators for use in passenger cars and light commercial vehicles, including certain hybrid electric vehicles and vehicles capable of running on alternative fuels, as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 27. november 2019 indgav fabrikanterne Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge og leverandørerne SEG Automotive Germany GmbH og Valeo Electrification Systems i fællesskab en anmodning (»anmodningen«), jf. artikel 12a i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 med henblik på at udvide dens gyldighed til at omfatte betingelserne omhandlet i Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) som fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 og til at inkludere anvendelsen af den innovative teknologi til brug i visse hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV'er) samt i visse NOVC-HEV'er og personbiler med intern forbrændingsmotor, som kan anvende visse alternative brændstoffer, i gennemførelsesafgørelsens anvendelsesområde.

(2) Den 27. november 2019 indgav fabrikanterne Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge og leverandørerne SEG Automotive Germany GmbH, Mitsubishi Electric Corporation og Valeo Electrification Systems i fællesskab en ansøgning (»ansøgningen«) om godkendelse som en innovativ teknologi i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631 af den effektive generatorfunktion i 12V-motorgeneratorer bestemt til brug i visse lette erhvervskøretøjer med intern forbrændingsmotor, der kan anvende benzin, diesel eller visse alternative brændstoffer samt visse NOVC-HEV'er i klasse N1, der kan anvende disse brændstoffer.

(3) Anmodningen og ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (juli 2018-udgaven).

(4) Da både anmodningen og ansøgningen vedrører samme innovative teknologi, og der gælder de samme betingelser for brugen heraf i de pågældende køretøjsklasser, bør anmodningen og ansøgningen behandles i én enkelt afgørelse.

(5) En 12V-motorgenerator kan fungere som enten en elektrisk motor, der omdanner elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, dvs. på samme måde som en vekselstrømsgenerator. Den teknologi, der er genstand for såvel anmodningen som ansøgningen, vedrører en 12V-motorgenerators effektive generatorfunktion.

(6) En 12V-motorgenerators effektive generatorfunktion er allerede blevet godkendt ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/728 som en innovativ teknologi til brug i personbiler og lette erhvervskøretøjer med intern forbrændingsmotor samt i visse NOVC-HEV'er i samme køretøjsklasser. Den innovative teknologi er også blevet godkendt til anvendelse i personbiler og lette erhvervskøretøjer, der kan anvende visse alternative brændstoffer. I henhold til de nævnte gennemførelsesafgørelser kan den innovative teknologi nedbringe CO2-emissionerne på en måde, der kun delvis er dækket af de målinger, der foretages som led i NEDC-emissionsprøvningen.

(7) Anmodningen og ansøgningen vedrører imidlertid WLTP, og det er påvist, at også de målinger, der foretages som led i WLTP-emissionsprøvningen, kun delvist dækker de CO2-besparelser, der genereres af den teknologi, der anvendes i effektive 12V-motorgeneratorer.

(8) På grundlag af erfaringerne opnået gennem vurderingen af de ansøgninger, som er godkendt ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/785 og (EU) 2020/728, og under hensyntagen til de oplysninger, der er blevet forelagt med den foreliggende anmodning og ansøgning, er det tilstrækkeligt og endegyldigt påvist, at en 12V-motorgenerators effektive generatorfunktion opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/631 og kriterierne for at komme i betragtning som fastsat i artikel 9, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014.

(9) Anmodningen og ansøgningen vedrører anvendelsen af den effektive generatorfunktion af en 12V-motorgenerator i henholdsvis personbiler og lette erhvervskøretøjer med intern forbrændingsmotor, der kan anvende benzin, diesel, flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) eller E85, eller i NOVC-HEV'er i klasse M1 eller N1, der kan anvende disse brændstoffer, og for hvilke ikkekorrigeret målt brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier kan anvendes, jf. nr. 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

(10) Både anmodningen og ansøgningen vedrører den metode til bestemmelse af CO2-besparelserne ved brugen af effektive 12V-motorgeneratorer, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785, med undtagelse af forslagene om ændring af gennemsnitshastigheden fra den, der anvendes ved NEDC-prøvning (33,58 km/h), til den, der anvendes ved WLTP-prøvning (46,6 km/h), og forslaget om at indføre en indkøringsprocedure.

(11) Da det er WLTP-betingelserne, der bør tages hensyn til, er det hensigtsmæssigt at fastsætte gennemsnitshastigheden til 46,6 km/h.

(12) Med hensyn til den indkøringsprocedure, der er føjet til prøvningsmetoden for den pågældende motorgenerator, indeholder hverken anmodningen eller ansøgningen en tilstrækkeligt præcis beskrivelse af, hvordan en sådan indkøringsprocedure skal foregå, eller hvordan der skal tages hensyn til effekten af indkøringen. Muligheden for om nødvendigt at tage sådanne effekter i betragtning indgår desuden allerede i den prøvningsmetode, som er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785, eftersom nævnte metode indeholder et krav om, at generatorfunktionens virkningsgrad i motorgeneratoren skal måles mindst fem gange. Eftersom generatorfunktionens virkningsgrad i motorgeneratoren bestemmes på grundlag af gennemsnittet af måleresultaterne, er det derfor muligt i den endelige bestemmelse af virkningsgraden at tage tilstrækkeligt hensyn til en eventuel indkøringseffekt, positiv såvel som negativ, ved om nødvendigt at øge antallet af målinger. Det er i lyset af ovenstående ikke hensigtsmæssigt at supplere prøvningsmetoden med en yderligere specifik indkøringsprocedure som foreslået i anmodningen og ansøgningen.

(13) Med henblik på at tage hensyn til anvendelsen af alternative brændstoffer foreslås det i anmodningen og ansøgningen, at der i prøvningsmetoden medtages yderligere faktorer for faktisk effektforbrug og omregningskoefficienter for brændstofforbrug samt yderligere koefficienter for ekstra masse svarende til disse brændstoffer.

(14) Med hensyn til de foreslåede faktorer for det faktiske effektforbrug og omregningskoefficienterne for brændstofforbrug er det hensigtsmæssigt at medtage dem i prøvningsmetoden, idet der tages hensyn til, at de er taget fra de tekniske retningslinjer. Hvad angår de foreslåede yderligere koefficienter for ekstra masse, er der ikke forelagt nogen klar begrundelse for anvendelsen, og uden en sådan begrundelse bør yderligere massekoefficienter fastsættes under anvendelse af de referenceværdier, der allerede er anført i de tekniske retningslinjer.

(15) Da E85 kun er tilgængeligt i begrænset omfang på EU-markedet som helhed, bør der ikke skelnes mellem dette brændstof og benzin med henblik på prøvningsmetoden. Det betyder, at værdierne for faktisk effektforbrug, omregning af brændstofforbrug og yderligere massekoefficienter til brug for E85 skal være dem, der anvendes for benzin.

(16) Både i anmodningen og ansøgningen foreslås der nye mindsteeffektivitetsprocenter for 12V-motorgeneratorens generatorfunktion. Det anses dog for hensigtsmæssigt at bibeholde de mindsteeffektivitetsprocenter, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/728, idet der ikke er forelagt nogen dokumentation for, at motorgeneratorer med en lavere virkningsgrad ville opfylde kravet til markedspenetration som fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), i gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014.

(17) Fabrikanter bør have mulighed for at ansøge en typegodkendende myndighed om certificering af CO2-besparelser ved brugen af den innovative teknologi, hvis betingelserne i denne afgørelse er opfyldt. Fabrikanterne bør med henblik herpå sikre sig, at ansøgningen om certificering ledsages af en verifikationsrapport fra et uafhængigt og certificeret organ, der bekræfter, at den innovative teknologi opfylder kravene i denne afgørelse, og at besparelserne er fastslået i overensstemmelse med den prøvningsmetode, der er fastsat i denne afgørelse.

(18) For at lette en større udbredelse af den innovative teknologi i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at indgive en enkelt ansøgning om certificering af CO2-besparelser ved de effektive generatorfunktioner, der anvendes i flere typer 12V-motorgeneratorer. Hvis denne mulighed benyttes, bør det dog sikres, at der anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede brugen af de motorgeneratorer, der har den største virkningsgrad.

(19) Det er den typegodkendende myndigheds ansvar at foretage en grundig kontrol af, at betingelserne for certificering af CO2-besparelserne ved brug af en innovativ teknologi som fastsat i denne afgørelse er opfyldt. Hvis certificeringen udstedes, bør den ansvarlige typegodkendende myndighed sikre sig, at alle de elementer, der indgår i certificeringen, registreres i en prøvningsrapport og opbevares sammen med verifikationsrapporten, og at oplysningerne stilles til rådighed for Kommissionen på dennes anmodning.

(20) Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, bør den innovative teknologi tildeles en individuel kode —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2020
Anvendelsesdato i EU
17.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet