Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 slik at den omfatter bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan benytte visse alternative drivstoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/759 of 8 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/588 in order to include the use of 12 Volt efficient alternators in passenger cars capable of running on certain alternative fuels

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
Den 17. oktober 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i fellesskap en anmodning jf. artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning 725/2011 om å endre Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å utvide godkjenning av innovativ teknologi til bruk i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoff.

På grunn av den økende andelen av personbiler som er i stand til å kjøre på flytende petroleumsgass (LPG) eller komprimert naturgass (CNG), skal omfanget av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 også dekke bruk av de 12 volts effektive generatorene i slike kjøretøyer, og at noen faktorer i testmetodikken bør justeres tilsvarende. Kommisjonen vurderte anmodningen og fant anmodningen berettiget. Kjøretøyer bør derfor justeres for å ta hensyn til bruken av denne innovative teknologien i kjøretøyer som kan operere på disse drivstoffene.

Det anses også som hensiktsmessig og konsistent med andre godkjenningsvedtak for å også ta opp spørsmålet om kjøretøy som kjøres på E85. Spesielt bør det avklares med hensyn til slike kjøretøyer at det på grunn av den begrensede tilgjengeligheten av E85 i hele EU markedet ikke er hensiktsmessig å skille mellom dette drivstoffet og bensin for å bestemme CO2 besparelsene oppnådd ved å bruke en 12 volt effektiv generator.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge. Innholdet i beslutningen har vært drøftet mellom Statens vegvesen og SD, og det er enighet om at beslutningen følger fast-track- prosedyren (og derfor ikke forelegges Spesialutvalg for vurdering).

+bur
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 8. juni 2020 og trådte i kraft i EU 29. juni 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.06.2020
Anvendelsesdato i EU
29.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet