Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1080 av 30. juli 2018 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som et fôrtilsetningsstoff til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Adisseo France SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1080 of 30 July 2018 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 29784 as a feed additive for minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation Adisseo France SAS)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 29784. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker.

(4) Præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784, der tilhører fodertilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/328 tilladt anvendt i ti år som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 21. februar 2018, at præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at det med rimelighed kan antages, at virkemåden for mindre udbredte fjerkræarter er den samme som for mere udbredte fjerkræarter (slagtekyllinger). Derfor kan konklusionen vedrørende virkningen ekstrapoleres fra slagtekyllinger til mindre udbredte fjerkræarter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning. EFSA mente ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6) Vurderingen af præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af præparatet bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.07.2018
Anvendelsesdato i EU
20.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet