Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/997 av 21. juni 2016 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som et fôrtilsetningsstoff til lakterende purker og mindre grisearter (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/997 of 21 June 2016 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) and endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produced by Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) as a feed additive for lactating sows and minor porcine species (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er besluttet å utvide bruksområdet for et enzympreparat til også å gjelde bruk i fôr til lakterende purker og til både avvent smågris, avlsdyr og dyr til kjøttproduksjon av de mindre griseartene. Tidligere er preparatet godkjent til fjørfe, avvent smågris og slaktegris.Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er framstilt ved hjelp av en genmodifisert og en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. Data fra tidligere griseforsøk er ekstrapolert til å gjelde den omsøkte bruken. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert utvidet bruk og finner at preparateter trygt. Det har effekt ved å redusere vekttap hos lakterende purker, da fôrutnyttelsen blir bedre. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr, for at det skal ha denne effekten.

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Det var få kommentarer til å utvide godkjenningen, og saken ble votert i mai. Den utvidede godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 12. juli 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Med utvidet bruksområde for et preparat kan fôrindustrien redusere utvalg av preparater og dermed lagerhold. Da utvidelsen her gjelder bruk i fôr som ikke er volumvarer, er det spesielt gunstig. Hvorvidt preparatet blir tatt i bruk i alle aktuelle fôrblandinger avgjør imidlertid den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Økte bruksmuligheter for et tilsetningsstoff er en fordel. Det kan redusere fôrvirksomhetenes vareutvalg og lagehold av tilsetningsstoffer. Det er spesielt gunstig, da dette preparatet også kan brukes i fôrvarer som produseres i lite omfang. Et preparat som forbedrer fôrutnyttelsen hos purker er nyttig. De eter ikke nok og mister lett vekt i laktasjonsperioden. Det kan reduseres om fôrutnyttelsen forbedres, og det er positivt for fruktbarheten framover og neste kull.

Status
Forslaget til rettsakt ble diskutert og votert i PAFF i mai. Det er nå fastsatt som en forordning i EU og trer i kraft der 12. juli. Den vil tre i kraft noe senere i Norge, da rettsakten må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2016
Anvendelsesdato i EU
12.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 47-50
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0997
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro