Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1077/2013 av 31. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat fra Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidofilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis MBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 og Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 som fôrtilsetningsstoff til diende spegris (innehaver av godkjening Lactina Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1077/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244, and Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Lactina Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av en blandet bakterieflora som skal virke stabiliserende på tarmen hos spedgris som dier. Ingen av mikroorganismene er genmodifiserte. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at preparatet er trygt i bruk og at det kan øke kroppsvekten hos diende spedgris. Det er anngitt en minimumsgrense for tilsetning av preparatet per kg fôrblanding for å sikre effekt. Analysemetode er anngitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet da tilsvarende preparater allerede finnes på markedet. En stabil tarmflora vil kunne gi økt tilvekst hos spedgris og virke beskyttende mot infeksjoner, dette er positivt både for dyrehelsen og økonomien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten godkjener et preparat bestående av en blandet bakterieflora som skal virke stabiliserende på tarmen hos spedgris som dier. En balansert tarmflora vil kunne virke beskyttende mot infeksjoner og øke tilveksten hos diende spedgris. Dette vil være positivt både økonomisk og dyrevelferdsmessig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2013
Anvendelsesdato i EU
21.11.2013

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 71-74
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
21.05.2014