Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010 av 5. oktober 2010 om godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff til fôr til kalkuner opp til 16 uker (innehaver av godkjenningen er Alpharma (Belgia) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999

Commission Regulation (EU) No 874/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for turkeys up to 16 weeks (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) and amending Regulation (EC) No 2430/1999, as corrected by OJ L 264, 7.10.2010, p. 19.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et koksidiostatikum, som også er godkjent for bruk i Norge. Det er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og livkylling og til kalkun inntil 12 ukers alder, etter direktiv 70/524/EØF (det gamle fôrtilsetningsstoffregelverket). Preparatet er nå søkt regodkjent til bruk i kalkunfôr, men nå for kalkun inntil 16 ukers alder. Regodkjenningen skjer i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003 (det nye fôrtilsetningsstoffregelverket). Preparatet får ved denne godkjenningen identifiseringsnr. 5 1 763 og klassifiseres i gruppen Koksidiostatika og histomonostatika. Godkjenningen er gitt til Alpharma (Belgia), med varighet til 26. oktober 2020.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det er også vurdert å ha ønsket effekt mot koksidier i kalkunbesetniger. Det er satt en nedre og en øvre grense for aktivt stoff i fôret til kalkuner på hhv 75 og 125 mg/kg fôr. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av premiks, og det er ikke tillatt brukt i fôr som inneholder andre koksidiostatika. Ved merking av fôrvarer som inneholder preparatet, skal det stå at det er farlig for hester. Likeså at det inneholder ionoforer, og derfor ikke tilrådes brukt sammen med visse legemidler. Tilbakeholdstida for bruk av preparatet er satt til fem dager før slakting. Det er fastsatt grenser for største innhold av preparatet, MRL-verdier, i aktuelle animalske næringsmidler, og det henvises til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og klassifikasjon av dem for MRL-verdier i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Innehaveren av godkjenningen pålegges å etablere et overvåkingsprogram for mikrobiell resistens og for Eimeria spp.

Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas både ved sletting forskriftens vedlegg 1 og tilføyelse i vedlegg 2.

6. oktober 2010 presenterte Kommisjonen et "Corrigendum" til rettsakten. Det inneholder en rettelse av identifikasjonsnummeret preparatet har fått, og rettelsen er tatt inn i dette notatet.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Kalkunholdere kan trygt bruke fôr med koksidiostatika over lengre tid enn tidligere, og på den måten redusere faren for koksidiose i besetningen. Det er til fordel både for dyrehelsa og tilveksten hos kalkunene. Det kan også være gunstig for kalkunprodusentenes økonomi. Tilbakeholdelsesfristen på fem dager sikrer også mattryggheten.

Dette preparatet er blant de koksidiostatika som er tillatt brukt i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.10.2010
Anvendelsesdato i EU
26.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 202-204
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0874
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro