Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/914 av 29. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring eller egglegging (innehaver av godkjenningen HuvePharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/914 of 29 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation HuvePharma NV)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av levende celler av mikroorganismen Bacillus licheniformis (DSM 28710) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avltekniske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: midler som stabiliserer tarmfloraen) for en rekke fjørfearter. Preparatet møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
25.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet