Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/180 av 7. februar 2020 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258BP som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/180 of 7 February 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis KCCM 10673P and Aspergillus oryzae KCTC 10258P as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (KCCM 10673P) og Aspergillus oryzae (KCTC 10258P) som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen andre teknologiske tilsetningsstoffer. Preparatet reduserer innholdet av anitnæringsstoffer (oligosakkarider i raffinose serien og trypsin inhibitorer) i soya. Dette er det første tilsetningsstoffet som er foreslått godkjent i denne gruppen teknologiske tilsetningsstoffer. Preparatet er foreslått godkjent for alle dyr. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse og miljø, og at det har ønsket effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2020
Anvendelsesdato i EU
01.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet