Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081 av 30. juli 2018 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som et tilsetningsstoff til fôrvarer for slaktegriser (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1081 of 30 July 2018 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for pigs for fattening (holder of the authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented by Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av Bacillus subtilis C-3102(DSM 15544) som tilsetningsstoff i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. Stoffet er fra frør godkjent for purker, diende smågris og hund (2017/2312), og er nå søkt godkjent for slaktegris. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.07.2018
Anvendelsesdato i EU
20.08.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet