Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som et fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og avvente mindre grisearter (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/219 of 8 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 27273) as a feed additive for weaned piglets and weaned minor porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S).

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff. Bakterien er søkt godkjent i kategorien «Avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Det er søkt godkjent for alle smågris og mindre svinearter. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. EFSA har vurdert preparatet til å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalger for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalger fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget til rettsakt ble diskutert og votert i PAFF Fôrvarer i desember 2016.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.02.2017
Anvendelsesdato i EU
01.03.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet