Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/327 av 5. mars 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for karpe (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/327 of 5 March 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) as a feed additive for carp (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert av soppen Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» i gruppen av fordøyelsesforbedrende midler. Preparatet er fra før godkjent for flere fjørfearter og smågris (reguleringene (EU) nr. 2015/10432 og 2017/1906), og er nå søkt godkjent for karpe. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 05.03.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
26.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0327
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro