Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1053 av 1. juli 2015 om godkjenningen av preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB10415 som fôrtilsetningsstoff til livkalv, smågris, slaktekylling, slaktekalkun, katter og hunder og endrer forordningene (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen Chevita Tierarzneimittel-Gmb)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1053 of 1 July 2015 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 as a feed additive for calves for rearing, piglets, chickens for fattening, turkeys for fattening, cats and dogs and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 255/2005, (EC) No 1200/2005 and (EC) No 1520/2007 (holder of authorisation Chevita Tierarzneimittel-GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gir re-godkjenning av et mikroorganismepreparat og utvider bruksområdet for preparatet til også gjelde kattefôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det søkes ikke re-godkjenning til bruksområdet fôr til slaktekalv, men fortsatt til slaktekylling, slaktekalkun, avvent smågris, livkalv og hund. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk og at det har potensial til å forbedre produksjonsresultatene hos matproduserende dyr. Mer tvilsom er effekten hos hund og katt, men en viss forbedret gjødselkonsistens ved bruk av preparatet, viser at det kan ha virkning. Det er satt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Denne mengden er også oppgitt som anbefalt mengde tilsatt i smågrisfôr. Preparatet kan tilsettes fjørfefôr som inneholder visse koksidiostatika.

Siden preparatet er uendret etter den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning, der virksomhetene kan tilpasse seg det nye regelverket. I en avgrenset periode etter at regelverket er trådt i kraft, kan lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, produsert og merket etter tidligere bestemmelser, omsettes.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 22. juli 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetingsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet som før, med unntak i fôr til kalver til slakt eller framfôring til storfekjøttproduksjon. Nå vil det imidlertid kunne brukes i kattefôr, en fordel for virksomheter som produserer fôr både til hund og katt. Med overgangsordningen som er gitt, kan restlager av preparatet og fôrvarer der det inngår brukes opp innen ei viss tid og på visse betingelser. Dette er positivt, både økonomisk og som god utnyttelse av tidligere produsert fôrvare, dessuten får spesielt kjæledyrfôrprodusentene bedre tid til å tilpasse seg det nye regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Med denne re-godkjenningen kan fôrvirksomhetene fortsatt bruke preparatet, men det er ikke lenger re-godkjent til alle dyregrupper, slik det var i opprinnelig godkjenning. Det gjelder fôr til slaktekalv og kalver til framfôring til storfeslakt, men det er mange tilsvarende preparater som kan brukes i fôr til de gruppene. Med muligheten til å bruke samme preparat både i hunde- og kattefôr, vil være en fordel for virksomheter som produserer begge fôrvarene. Overgangsperioden, som er foreslått, er nyttig. Å kunne bruke opp restlageret er et godt bidrag til kostnadssparing og ressursvennlig utnyttelse av fôrvarer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
22.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.11.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro