Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om godkjenningen av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av Coriobacteriaceae-familien som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/930 of 31 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of a microorganism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for all avian species and amending Implementing Regulation (EU) No 1016/2013

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet bruk av et fôrtilsetningsstoff av mikroorganismestamme fra Coriobacteriaceae familien. Preparatet er fra tidligere godkjent i kategorien «tekniske tilsetningstoffer», i gruppen «stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr». Preparatet er tidligere godkjent for å redusere deoxynivalenol (DON) nivået i kontaminert fôr, og er nå søkt brukt mot alle trichothecene mykotoksiner. Det er vist at dette preparatet har kapasitet til å redusere alle typer trichothecene mykotoksiner i kontaminert fôr. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 31.05.2017

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2017
Anvendelsesdato i EU
21.06.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet