Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1543 av 15. oktober 2018 om godkjenningen av et preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1543 of 15 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus pentosaceus DSM 32291 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.10.2018)

Sammendrag av innhold
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen tilsetningsstoffer til ensilasje. Preparatet er søkt godkjent for alle dyrearter. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt eller moderat vanskelige å ensilere. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.10.2018
Anvendelsesdato i EU
05.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet