Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/104 av 27. januar 2016 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som et fôrtilsetningsstoff for små drøvtyggerarter til slakt og til melkeproduksjon (innehaver av godkjenningen Prosol S.P.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/104 of 27 January 2016 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for minor ruminant species for fattening and dairy production (holder of the authorisation Prosol SpA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Et tidligere godkjent mikroorganismepreparat har fått utvidet bruksområde som tilsetningsstoff i fôr. Tidligere godkjenning gjelder bruk i fôr til melkeku, storfe til slakt, hest, avlspurker og smågris. Utvidelsen omfatter fôr til mindre drøvtyggerarter både til kjøtt- og melkeproduksjon. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. European Food Safety Authority, EFSA, har i sin vurdering av utvidelsen lagt vekt på bruken til andre drøvtyggere, og finner at preparatet også er trygt til det nye formålet. Det er satt grense for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet skal ha ønsket effekt. Mengden er forskjellig for dyr i melk- og kjøttproduksjon. Det er ingen andre begrensninger i bruken.

Saken ble votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer i desember 2015. Det var få kommentarer til saken underveis, og det var et enstemmighet om å utvide godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten fører til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien er det positivt preparatet får utvidet bruksområde. Produksjon av fôr til mindre drøvtyggerarter som sau og geit, utgjør et lite volum. Ved å kunne brukes samme preparatet i fôrblandinger til disse dyra som til andre drøvtyggere, sparer en ressurser, både arbeidsmessig, med lagerhold og økonomisk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å utvide bruksområdet for et preparatet øker anvendelsen og sparer dermed ressurser for fôrindustrien. Da preparatet er godkjent og brukt til andre drøvtyggere i flere år, er effekten kjent, og virksomhetene kan trygt benytte det i fôrblandinger til de små drøvtyggereartene. Drøvtyggermagen er den samme.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.01.2016
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 160-162
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2016
Anvendes fra i Norge
26.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0104
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro