Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 av 14. desember 2017 om godkjenningen av preparater av lecitinvæske, hydrolysert lecitin og oljerenset lecitin som tilsetning til fôr til alle dyrearter, og om endring av forordning (EU) 2017/1007

Draft Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of preparations of lecithins, lecithins hydrolysed and lecithins de-oiled as feed additives for all animal species and amending Regulation (EU) No 2017/1007

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder endret godkjenning av et preparat av lesitiner som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen «emulgatorer». Godkjenningen er endret til å gjelde flytendeform, hydrolysert og som et pulver hvor oljen er fjernet (de-oiled). Anbefaling om brukerdose er også fjernet, da EFSA vurderer det til ikke å være nødvendig. Lesitiner er i hovedsak avledet fra rapps, solsikke og soya. Lesitiner er vanligvis fosfolipider, bestående av en fosforsyre, cholin, glyserol og en eller to fettsyrer. Den avfettede varianten er spesielt rik i fosfolipider. Det høye fosfolipidinnholdet gjør lesitiner til svært effektive emulgatorer. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 14.12.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet