Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 998/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen er Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Regulation (EU) No 998/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zooteknisk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har indentifikasjonsnr. 4b1841. Godkjenningen har varighet til 26. november 2020.

Preparatet er tidligere godkjent til avvent smågris, slaktegris, avlspurker og midlertidig godkjent til bruk i slaktekyllingfôr i 4 år. Mer dokumentasjon for bruk i slaktekyllingfôr er oversendt EFSA, som har vurdert preparatet. De finner det trygt i bruk og at det har ønsket tarmstabiliserende effekt til slaktekylling også. Det er fastsatt grense for minste innhold av preparatet i slaktekyllingfôr. Det kan brukes i fôr som er tilsatt følgende koksidiostatika som er godkjent i Norge; lasalocid A natrium, maduramicin ammonium eller monensin natrium. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas i vedlegg 2. Den får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktiviteter. Siden preparatet allerede har vært midlertidig godkjent til samme formål, får forskriftsendringen heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, bortsett fra at preparatet kan brukes i slaktekyllingfôr i ti år til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2010
Anvendelsesdato i EU
26.11.2010
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 130-131
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2011
Anvendes fra i Norge
05.12.2011