Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 av 15. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 angående endring av produksjonsstammen for preparatet av 1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe, avvent smågris og slaktegris (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products Ltd.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1006 of 15 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1206/2012 as regards the change of the production strain of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase, produced by Aspergillus oryzae (DSM 10287) as feed additive for poultry for fattening, weaned piglets and pigs for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Anvendelsen af præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287), der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, blev godkendt for ti år som fodertilsætningsstof til slagtefjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2012 (2).

(2) Indehaveren af godkendelsen har i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 foreslået at ændre betingelserne for godkendelse af det pågældende præparat ved at anmode om en ændring af produktionsstammen fra Aspergillus oryzae (DSM 10287) til Aspergillus oryzae (DSM 26372). Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen videresendte ansøgningen til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(3) Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 14. juli 2016 (3), at præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 26372) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede desuden, at tilsætningsstoffet potentielt kan være effektivt som et zooteknisk tilsætningsstof i foder til fjerkræarter bestemt til slagtning, fravænnede smågrise og slagtesvin. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(4) Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2012 bør derfor ændres.

(6) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
05.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet