Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 875/2010 av 5. oktober 2010 om godjenning av et tilsetningsstoff til fôr for en periode på ti år

Commission Regulation (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler 10-års godkjenning av et koksidiostatikum, nicarbazin, CASnr. 330-95-0, til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er godkjent etter direktiv 70/524/EØF, (det gamle fôrtilsetningsstoffregelverket) da søknaden ble innsendt før fristen for godkjenning etter forordning (EF) nr. 1831/2003 (den nye fôrtilsetningsstoff-forordningen) trådte i kraft.

Nicarbazin CASnr. 330-95-0 får nå identifiseringsnr. 5 1 774 og klassifiseres i gruppen koksidiostaika og andre medisinske stoffer. Godkjenningen er gitt fram til 26. oktober 2020, firmanavn på innehaver av godkjenningen er ikke oppgitt. Tillatt innhold av aktivt stoff i fôrblandinger til slaktekylling har som øvre og nedre grense 125 mg/kg fullfôr. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det er også funnet å ha ønsket effekt mot koksidier i slaktekyllingbesetninger. Preparatet skal blandes i fôret i form av premiks, og det er ikke tillatt brukt i fôr som inneholder andre koksidiostatika enn narasin. Tilbakeholdelsestida for preparatet er satt til minst en dag før slakting. Det er fastsatt grenser for største tillatte innhold av preparatet, MRL-verdier, i aktuelle animalske næringsmidler uttrykt mikrogram dinitrocarbanilid (DNC)/kg næringsmiddel.

Nicarbazin CASnr. 330-95.0 kan være forurenset med p-nitroanilin. Firmaet som har fått godkjenningen er pålagt å redusere innholdet av slik forurensing i størst mulig grad. Innholdet av p-nitroanilin skal være kommet under 0,1% innen 26. oktober 2013. De er også pålagt å etablere et overvåkingsprogram for mikrobiell resistens og for Emeria spp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika i fôr. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for koksidiostatika i fôr. Ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, STIL i 1987. Dette regelverket omfattet fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem koksidiostaikaene som fortsatt er godkjent til bruk i Norge. Nicarbazin er ikke blant disse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med bakgrunn i det generelle unntaket vi har fra EØS-avtalen på området koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Produsentene eller fôrindustrien har ikke uttrykt ønske om å ta i bruk flere koksidiostatika enn de som er tillatt i Norge i dag.

Se ellers under merknader.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.10.2010
Anvendelsesdato i EU
26.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 205-207
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0875
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro