Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om godkjenning av frirullingsfunksjonen som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2079 of 19 December 2018 on the approval of the engine idle coasting function as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Fabrikanterne Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation og Volkswagen AG (»ansøgerne«) indgav den 21. marts 2018 en fælles ansøgning om godkendelse af en friløbsfunktion med motoren i tomgang som en miljøinnovation.

(2) Ansøgningen er vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(3) Ansøgningen vedrører en friløbsfunktion med motoren i tomgang til brug i køretøjer i klasse M1 med konventionelt drivaggregat (ikkehybrid forbrændingsmotor). Grundprincippet i nævnte innovative teknologi er at frakoble forbrændingsmotoren fra fremdriftssystemet og forhindre, at hastigheden nedsættes på grund af motorbremsning. Funktionen bør automatisk aktiveres i den almindeligste kørselsform, som er den automatisk valgte form, når køretøjet tændes. Friløbet kan således anvendes til at øge køretøjets rullelængde i situationer, hvor der ikke er behov for fremdrift, eller der er behov for en langsom nedsættelse af hastigheden. I friløb bliver køretøjets kinetiske og potentielle energi direkte brugt til at modvirke køremodstanden, hvilket følgelig nedsætter brændstofforbruget. For at nedsætte hastighedstabet frakobles motoren fra fremdriftssystemet ved at koble ud. Dette sker automatisk ved hjælp af automatgearets kontrolenhed eller ved hjælp af en automatkobling i tilfælde af en manuel gearkasse. I friløbsfaserne kører motoren i tomgang.

(4) Kommissionen godkendte ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1132 og (EU) 2017/1402 ansøgninger fra henholdsvis Porsche AG vedrørende en friløbsfunktion, som kun var beregnet til anvendelse i klasse M1-køretøjer i Porsches S-segment (sportscoupé), og BMW AG vedrørende en friløbsfunktion med motoren i tomgang, som kun var beregnet til anvendelse i BMW's klasse M1-køretøjer med konventionelt drivaggregat og automatgear. Denne ansøgning vedrører en friløbsfunktion med motoren i tomgang, der er beregnet til anvendelse i ethvert køretøj i klasse M1 med konventionelt drivaggregat og automatgear eller manuelt gear.

(5) Ansøgerne har fremlagt en metode til prøvning af CO2-reduktionerne ved anvendelse af friløbsfunktionen, herunder en ændret NEDC-testcyklus, som gør det muligt for køretøjet at være i friløb. For at kunne bestemme de opnåede CO2-besparelser bør det køretøj, der er udstyret med friløbsfunktionen med motoren i tomgang, sammenlignes med et basiskøretøj, hvor friløbsfunktionen ikke er monteret, ikke er tilgængelig i den almindeligste kørselsform eller er afbrudt i forbindelse med prøvning. For at få et pålideligt sammenligningsresultat bør basiskøretøjet prøves med NEDC-standardcyklussen under varmstartsforhold, mens de ændrede betingelser, der gælder for et køretøj udstyret med miljøinnovation, bør tages i betragtning i form af en omregningsfaktor, der anvendes til beregning af CO2-besparelserne. Omregningsfaktoren bør bibeholdes på værdien 0,960 i tråd med den omregningsfaktor, der er defineret i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1132 og (EU) 2017/1402.

(6) Et vigtigt element, når størrelsen af CO2-besparelserne skal bestemmes, er, hvor stor en andel den distance, som køretøjet tilbagelægger med aktiveret friløbsfunktion, udgør, under hensyntagen til at friløbsfunktionen kan være slået fra i andre kørselsformer end den almindeligste kørselsform. Der bør for at kunne tage hensyn til de mange forskellige køretøjer, der findes på markedet, fastlægges en udnyttelsesfaktor, der er repræsentativ for, hvor stor en andel af køretøjerne der under faktiske forhold får aktiveret teknologien. Det fremgår tydeligt af ansøgernes data, at aktiveringen af friløbsfunktionen afhænger af visse hastighedsgrænser, der varierer for de forskellige køretøjer. Det er på grundlag af den medfølgende database passende at antage, at friløbsfunktionen skal være aktiv ved hastigheder på over 15 km/h.

(7) Af oplysningerne i ansøgningen fremgår det, at kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og betingelserne i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 er opfyldt for en række køretøjer i klasse M1 med konventionelt drivaggregat og automatgear eller manuelt gear. Ydermere understøttes ansøgningen af en verifikationsrapport, som er udarbejdet af et uafhængigt og godkendt organ i henhold til artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(8) På baggrund af de oplysninger, der medfølger den aktuelle fælles ansøgning, og under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med vurderingen af ansøgningen om godkendelse af Porsche AG's friløbsfunktion inden for rammerne af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1132, vurderingen af ansøgningen om godkendelse af BMW AG's friløbsfunktion med motoren i tomgang inden for rammerne af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1402 og på grundlag af en intern undersøgelse af den relative friløbsdistance, udnyttelsesfaktorerne og CO2-besparelserne for friløbsteknologien, er det på tilfredsstillende vis påvist, at friløbsfunktionen med motoren i tomgang opfylder kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, og at den kan reducere CO2-emissionerne med mindst 1 g CO2/km, jf. artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011, for køretøjer i klasse M1 med konventionelt drivaggregat. Typegodkendelsesmyndigheden skal således verificere, at den grænseværdi på 1 g CO2/km, der er nævnt i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011, er overholdt, og certificere de faktiske CO2-besparelser for køretøjer i klasse M1, der er udstyret med friløbsfunktionen med motoren i tomgang.

(9) På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af den pågældende innovative teknologi.

(10) Enhver fabrikant bør med henblik på certificering af CO2-besparelserne fra friløbsfunktionen med motoren i tomgang sammen med den ansøgning om certificering, der indgives til typegodkendelsesmyndigheden, fremlægge en verifikationsrapport, der er udarbejdet af et uafhængigt og godkendt organ, til bekræftelse af, at det køretøj, der er udstyret med funktionen, opfylder betingelserne i nærværende afgørelse.

(11) Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at friløbsfunktionen med motoren i tomgang ikke opfylder betingelserne for certificering, bør ansøgningen om certificering af besparelserne afvises.

(12) Denne afgørelse bør anvendes i forhold til den prøvningsprocedure, der er omhandlet i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008. Fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes i relation til den prøvningsprocedure, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151. Denne afgørelse skal finde anvendelse på beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke emissioner til og med kalenderåret 2020.

(13) Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (8), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
17.01.2019
Opphører å gjelde
31.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet