Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/8 av 3. januar 2019 om godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/8 of 3 January 2019 concerning the authorisation of hydroxy analogue of methionine and its calcium salt as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av preparat av hydroxyanalog av aminosyren metionin og det tilhørende kalsiumsaltet. Hydroxyanalogen og saltet er tidligere godkjent hver for seg som ernæringsmessig fôrtilsetningsstoff i kategorien aminosyrer, deres salter og analoger. Nå er søkt de søkt godkjent sammen som et preparat. EFSA vurderer den nye bruken av preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet er en god metioninkilde spesielt for ikke-drøvtyggere og fisk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.01.2019
Anvendelsesdato i EU
24.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet