Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1253/2008 av 15. desember 2008 om godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1253/2008 of 15 December 2008 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Stoffet tilhører kategorien Tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnummer 3b410. Kopperchelatet er godkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2008, tilsetningsstoff-forordnigen, og dokumentasjonen er vurdert av EFSA. Analysemetoden atomabsorbsjonsspektrometri, for å påvise innholdet av kopper i fôrblandinger, er også vurdert som akseptabel. Godkjenningen er gitt fram til 5. januar 2019.

Hensikten med å tilsette kopperchelat av methionin-hydroksyanalog i fôret til slaktekylling er å tilføre kopper i en form som er tilpasset denne dyregruppen. Øvre grense for innhold i fôrblandinger er 25 mg kopper/kg fôr med tørrstoffinnhold på 12%. Stoffet skal tilsettes fôrblandinger som en premiks.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften oppdateres. Rettsakten sendes på høring på nyåret, med høringfrist 6 uker som er vanlig for fôrtilsetningsstoff.

Forordningen vil medføre at kopper nå tillates tilsatt kyllingfôr i en form som øker opptaket i tarmen. Dette vil være gunstig for dyra og tilførselen vil videre medføre at mindre mengder kopper skilles ut med gjødsla. Kostnadene ved å benytte denne kopperkilden vil vurderes av fôrindustrien før den eventuelt tas i bruk. Velger fôrindustrien å benytte kopperchelat i fôr, kan det påvirke fôrkostnadene hos kyllingprodusentene, men utslaget det kan gi er ikke klart ennå.

Rettsakten vil ikke få nevneverdige konsekvenser for Mattilsynets arbeid med tilsyn og revisjoner av fôrvirksomhetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
05.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 194-195
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2010
Anvendes fra i Norge
22.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro