Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenningen av Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) No 227/2012 of 15 March 2012 concerning the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30117) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk ved ensilering av fôr til alle dyrearter. Det er i midlertid ment brukt til ensilering av grovfôr, og derfor ikke aktuell i fôr til fjørfe og fisk. Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) er en av mange mikroorganismer godkjent til dette formålet. Denne bakteriestammen er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk. Det viser seg å ha potensial til å gi forbedret kvalitet på surfôr av alle grovfôrslag, ved å senke pH og bedre konserveringen av tørrstoff i materialet som ensileres. Det er gitt anbefaling om å tilsette en minste dose av preparatet for å få ønsket effekt. Den er på 1x108 KDE/kg ferskt materiale, KDE = kolonidannende enheter.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 5. april 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Mikrobiologiske ensileringsmidler er noe arbeidskrevende å benytte, og de er ikke så utbredt i Norge. Siden det allerede er mange mikrobiologiske ensileringsmidler tilgjengelig, er det vanskelig å si om omsetningsleddene vil markedsføre dette preparatet. I alle fall er det enda et godkjent preparat å kunne bruke, dersom en ønsker det.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2012
Anvendelsesdato i EU
05.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 34-35
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0227
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro