Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/427/EU av 24. juli 2012 om godkjenning av "‘Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" for dokumentasjon om overenstemmelse med kriteriene for bærekraftighet i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision 2012/427/EU of 24 July 2012 on recognition of the ‘Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsætter begge bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Bestemmelserne i artikel 7b og 7c og bilag IV i direktiv 98/70/EF stemmer overens med bestemmelserne i artikel 17 og 18 og bilag V i direktiv 2009/28/EF.

(2) Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning, hvad angår artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c) i direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffers og flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3) I henhold til betragtning 76 i direktiv 2009/28/EF bør det undgås at pålægge industrien en urimelig byrde, derimod kan frivillige ordninger hjælpe med til at skabe effektive løsninger med hensyn til at dokumentere overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4) Kommissionen kan beslutte, at en frivillig national eller international ordning skal dokumentere, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, eller at en frivillig national eller international ordning for måling af besparelser af drivhusgasemissioner skal indeholde nøjagtige data, jf. direktivets artikel 17, stk. 2.

(5) Kommissionen kan anerkende en sådan frivillig ordning for en periode på fem år.

(6) Når en økonomisk aktør fremlægger bevis eller data opnået i henhold til en ordning, som Kommissionen har anerkendt, i det omfang anerkendelsesbeslutningen omfatter, kan medlemsstaten ikke kræve, at leverandøren fremlægger yderligere bevis for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(7) Ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« blev fremlagt for Kommissionen den 27. marts 2012 med anmodning om anerkendelse. Ordningen omfatter vinterhvede, majs og raps fremstillet i den nordlige del af Storbritannien frem til disse afgrøders første leveringsled. Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på gennemsigtighedsplatformen oprettet ved direktiv 2009/28/EF. Kommissionen bør tage hensyn til kommercielt følsomme data og eventuelt beslutte kun delvis at offentliggøre ordningen.

(8) Vurderingen af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad dækker bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF frem til afgrødernes første leveringsled. Ordningen indeholder nøjagtige data om to elementer, som er nødvendige med hensyn til artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, især oplysninger om det geografiske område, som afgrøderne stammer fra, og de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen. En lille procentdel af ordningens medlemmer lever ikke op til bæredygtighedskriterierne for en del af deres område. Det fremgår af ordningens onlinemedlemsdatabase, hvorvidt medlemmernes områder helt eller delvist opfylder kravene, og leverancernes opfyldelse af bæredygtighedskriterierne angives i »Scottish Quality Crops passport«.

(9) Ved vurderingen af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision.

(10) Eventuelle yderligere bæredygtighedselementer omfattet af ordningen »Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited« indgår ikke i overvejelsen, der danner grundlag for denne afgørelse. Disse yderligere bæredygtighedselementer er ikke obligatoriske for at opfylde bæredygtighedskravene fastsat i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2012
Anvendelsesdato i EU
14.08.2012
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet