Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1276 av 14. juli 2017 om godkjenning av pereddiksyre generert tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av produkttype 2, 3 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1276 of 14 July 2017 approving peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3 and 4

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter pereddikesyre genereret af tetraacetylethylendiamin og natriumperoxocarbonat.

(2)

Pereddikesyre genereret af tetraacetylethylendiamin og natriumperoxocarbonat er vurderet i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkter af produkttype 2, desinfektionsmidler til privat brug og brug i det offentlige sundhedsvæsen og andre biocidholdige produkter, produkttype 3, biocidholdige produkter til veterinærhygiejne, og produkttype 4, desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder, jf. bilag V til nævnte direktiv, hvilket svarer til henholdsvis produkttype 2, 3 og 4 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Finland blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporterne sammen med sine henstillinger den 16. januar 2013.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 13. december 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelser, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det fremgår af disse udtalelser, at biocidholdige produkter af produkttype 2, 3 og 4, der er baseret på pereddikesyre genereret af tetraacetylethylendiamin og natriumperoxocarbonat, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende dets anvendelse er opfyldt.

(6) Derfor bør pereddikesyre genereret af tetraacetylethylendiamin og natriumperoxocarbonat godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 3 og 4, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7) Der bør gå en rimelig tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.07.2017
Anvendelsesdato i EU
04.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet