Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 om godkjenning av basisstoffet talkum (E 553 b) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/691 of 7 May 2018 approving the basic substance Talc E553B in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, den 23. juli 2015, en ansøgning fra Compo Expert France SAS om godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten fremlagde den 6. juni 2016 en teknisk rapport om talkum (E 553b) for Kommissionen. I betragtning af den supplerende dokumentation, som er fremlagt af ansøgeren for at besvare de bemærkninger, der blev indsamlet ved høringen af medlemsstaterne og autoriteten, og som er knyttet til brugereksponeringen, anmodede Kommissionen autoriteten om yderligere videnskabelig bistand til at vurdere de nye oplysninger. Autoriteten fremlagde den 27. juli 2017 endnu en teknisk rapport om talkum (E 553b) for Kommissionen.

(3) Kommissionen forelagde den 5. oktober 2017 udkastet til den reviderede vurderingsrapport og et udkast til denne forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 13. december 2017 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 22. marts 2018.

(4) Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at talkum (E 553b) opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Det anvendes desuden ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(5) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at talkum (E 553b) kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Talkum (E 553b) bør derfor godkendes som basisstof.

(6) Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger for godkendelsen, som er beskrevet i bilag I til denne forordning.

(7) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2018
Anvendelsesdato i EU
28.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet