Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/722 av 5. mai 2015 om godkjenningen av taurin som fôrtilsetningsstoff til dyr i hundefamilien, katttefamilien, mårfamilien og kjøttetende fisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/722 of 5 May 2015 concerning the authorisation of taurine as a feed additive for Canidae, Felidae, Mustelidae and carnivorous fish

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av taurin (2-amino-etan-sylfonsyre) som fôrtilsetningsstoff til visse dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Det er ikke satt grenseverdier for tillatt mengde tilsatt i fôr, men det anbefales et størsteinnhold på 2,5 g/kg fullfôr til katt, 2 g/kg til hund og mårdyr og 25 g/kg fullfôr til kjøttetende fisk. Det er ingen andre, nye betingelser til bruken fra den tidligere godkjenningen. Det fører til at det er foreslått en overgangsperiode der eksisterende lager av stoffet og premiks og fôrblandinger der det inngår, på visse betingelser kan brukes opp innen en gitt dato.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 26. mai 2025.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om fôrtilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som tidligere. Med den overgangsordningen som er foreslått, kan også restlageret som er produsert etter den tidligere godkjenningen, på visse betingleser brukes opp. Det er en grei og ressursvennlig løsning for alle.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks-og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen av preparatet er positivt, slik at det kan brukes som før og restalger kan også på visse betingelser brukes opp. Preparatet har en funksjon i fordøyelsen hos kjøtteter, spesielt hos katter.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.05.2015
Anvendelsesdato i EU
26.05.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2015
Anvendes fra i Norge
05.10.2015