Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien i SEG Automotive Germany GMbHs høyeffektive 48-volts motorgeneratorer med 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i personbiler med konvensjonelle forbrenningsmotorer og i visse personbiler med hybridmotorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2019/314 of 21 February 2019 on the approval of the technology used in SEG Automotive Germany GmbH High efficient 48V motor generator (BRM) plus 48V/12V DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid powered passenger cars as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 14. maj 2018 forelagde leverandøren SEG Automotive Germany GmbH en ansøgning om godkendelse af den højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til M1-køretøjer som miljøinnovation. Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

(2) 48 V-motorgeneratoren er en reversibel maskine, der kan fungere som enten en elektrisk motor, der omdanner elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi som en standardvekselstrømsgenerator. I den forelagte ansøgning fokuseres der på komponentens genereringsfunktion.

(3) Ansøgeren foreslog to forskellige metoder til bestemmelse af systemets samlede virkningsgrad, hvor 48 V-motorgeneratorens virkningsgrad kombineres med 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad. Ved den første metode beregnes 48 V-motorgeneratorens og 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad hver for sig, mens motorgeneratorens og omformerens virkningsgrad beregnes sammen ved den anden metode (kombineret metode). Begge prøvningsprocedurer er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. Sammenlignet med prøvningsmetoden som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 om godkendelse af effektive 12-volts-motorgeneratorer, indebærer prøvningsmetoderne for 48 V-motorgeneratorer en anden spænding og prøvestrøm, som tager højde for 48 V-motorgeneratorens særlige kendetegn.

(4) Ifølge oplysningerne i ansøgningen er betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 opfyldt for begge de foreslåede casestudier. SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, der anvendes i M1-køretøjer, bør derfor godkendes som miljøinnovation.

(5) De prøvningsmetoder, der anvendes med henblik på bestemmelse af CO2-besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, bør godkendes. Det er kun emissionsbesparelser, som er certificeret på grundlag af en af de to prøvningsmetoder fastsat i denne afgørelse, der kan tages i betragtning ved bestemmelse af en fabrikants specifikke præstationsnormer i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

(6) For at kunne bestemme CO2-besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer er det nødvendigt at definere den basisteknologi, som generatorens virkningsgrad skal sammenholdes med. Det er under hensyntagen til sagkundskabens vurdering hensigtsmæssigt at overveje at anvende en vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 % som basisteknologi ved bestemmelse af CO2-besparelserne i henhold til denne afgørelse.

(7) Hvad angår hybride M1-køretøjer er prøvningsmetoderne baseret på visse betingelser, der kun gælder for køretøjer, for hvilke det er tilladt at anvende ukorrigerede målinger såsom brændstofforbrug eller CO2-emissioner målt under type 1-prøvning, jf. bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 101. Derfor gælder anvendelsesområdet for denne afgørelse for alle M1-køretøjer med forbrændingsmotor, men kun for visse typer af hybride M1-køretøjer.

(8) Besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer kan delvis påvises ved hjælp af den prøvning, der er omhandlet i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008. Prøvningsmetoden for CO2-besparelser fra motorgeneratoren bør således tage højde for denne delvise dækning.

(9) Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer ikke opfylder betingelserne for certificering, bør ansøgningen om certificering af besparelserne afvises.

(10) Denne afgørelse bør til og med 2020 anvendes i relation til den prøvningsprocedure, der er omhandlet i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes i relation til den prøvningsprocedure, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.

(11) Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi til SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2019
Anvendelsesdato i EU
14.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet