Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102 av 24. juli 2020 om godkjenning av teknologien i 48-volts effektive motorgeneratorer kombinert med en 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i konvensjonelle forbrenningsmotorer og i visse hybridmotorer i elektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og med henvisning til NEDC (New European Driving Cycle)

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1102 of 24 July 2020 on the approval of the technology used in a 48 Volt efficient motor-generator combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid electric passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council and by reference to the New European Driving Cycle (NEDC)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 24. oktober 2019 forelagde fabrikanterne Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Renault, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge og leverandørerne Valeo Electrical systems og Mitsubishi Electric Corporation en fælles ansøgning (»den første ansøgning«) om godkendelse af teknologien anvendt i en højeffektiv 48 V-motorgenerator med en 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til brug i personbiler og lette erhvervskøretøjer med konventionel benzin- eller dieselforbrændingsmotor (konventionelt ICE-drivaggregat) og visse hybridelektriske køretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC HEV'er) som innovativ teknologi for disse kategorier.

(2) Den 8. november 2019 forelagde leverandøren Valeo Electrical systems en ansøgning (»den anden ansøgning«) om godkendelse af samme teknologi, dvs. teknologien brugt i en højeffektiv 48 V-motorgenerator med en 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til brug i køretøjer af samme kategori og med samme drivaggregater.

(3) Begge ansøgninger er blevet vurderet i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (juli 2018-udgaven). Ansøgningerne var som krævet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2019/631 ledsaget af en verifikationsrapport udarbejdet af et uafhængigt og certificeret organ.

(4) Begge ansøgninger henviser til CO2-emissionsbesparelser, der muligvis ikke kan påvises ved målinger udført i overensstemmelse med den nye europæiske kørecyklus (NEDC) som beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008.

(5) I betragtning af, at begge ansøgninger vedrører samme innovative teknologi, og samme betingelser bør gælde for brugen heraf i de pågældende køretøjsklasser, bør begge ansøgninger behandles i én enkelt afgørelse.

(6) 48-V-motorgeneratoren kan fungere som enten en elektrisk motor, der omdanner elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, dvs. som en standardmæssig vekselstrømsgenerator. 48 V/12 V-jævnstrømsomformeren gør det muligt for 48 V-motorgeneratoren at levere elektrisk energi ved den spænding, der kræves for at drive køretøjets 12 V elektriske strømforsyning og/eller opladning af 12 V-batteriet.

(7) Kommissionen har allerede godkendt den højeffektive 48 V-motorgenerator kombineret med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer leveret af SEG Automotive Germany GmbH som innovativ teknologi til brug til brug i personbiler og lette erhvervskøretøjer samt visse NOVC-HEV'er i disse kategorier ved sine gennemførelsesafgørelser (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314.

(8) På grundlag af erfaringerne opnået gennem vurderingen af ansøgningerne forelagt af SEG Automotive Germany GmbH, samt de oplysninger, der er blevet fremlagt med de foreliggende ansøgninger, er det tilstrækkeligt og tilfredsstillende dokumenteret, at en effektiv 48-volts-generator kombineret med en 48 V/12 V-jævnstrømsomformer opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/631 og kriterierne for at komme i betragtning som fastsat i artikel 9, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014.

(9) Den innovative teknologi bør anvendes i konventionelle ICE-personbiler eller lette erhvervskøretøjer, og kun i sådanne NOVC-HEV'er i disse kategorier, hvor hvilke ukorrekt målt brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier kan bruges i henhold til bilag 8 til regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa.

(10) Begge ansøgninger foreslår en prøvemetode, der er baseret på den »adskilte metode« beskrevet i punkt 3 i bilaget til de respektive gennemførelsesafgørelser (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314.

(11) Den foreslåede metode i den første ansøgning adskiller sig fra den »adskilte metode« angivet i disse afgørelser med hensyn til det spændingsniveau, der skal anvendes til måling af 48 V-motorgeneratoren, idet den foreslås sat til 48 V i stedet for 52 V. Endvidere foreslår begge ansøgninger at ændre udgangsstrømmen ved måling af 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad, så udgangsstrømmen fastsættes til halvdelen af den nominelle effekt divideret med 14,3 V i stedet for jævnstrømsomformerens nominelle effekt divideret med 14,3 V. Yderligere foreslår begge ansøgninger at indføre en indkøringsperiode for 48 V-motorgeneratoren.

(12) Med hensyn til ændringerne foreslået for den »adskilte metode« fastsat i gennemførelsesafgørelserne (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 vedrørende spændingsniveauet for måling af 48 V-motorgeneratorens virkningsgrad og udgangsstrømmen for måling af 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad konstateres det, at disse ændringer kan føre til mindre konservative resultater med hensyn til CO2-besparelser. Ansøgerne anfører endvidere, at ændringerne er berettigede, da de vil være mere repræsentative for køreforholdene i den virkelige verden. Dokumentationen, der fremlægges til støtte for denne påstand, kan dog ikke betragtes som værende tilstrækkelig, navnlig på grund af de begrænsede undersøgelser, der er udført til støtte for ansøgningen, og manglen på bevis, der dokumenterer nødvendigheden af en ændring af udgangsstrømmen ved måling af virkningsgraden af 48 V/12 V-jævnstrømsomformeren. Det vurderes derfor, at disse aspekter af den »adskilte metode« som fastsat i punkt 3 i bilag til de respektive gennemførelsesafgørelser (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314 ikke bør ændres på grundlag af den dokumentation, der er fremlagt i forbindelse med ansøgningerne.

(13) Med hensyn til den foreslåede indkøringsprocedure, der er føjet til prøvningsmetoden for den pågældende motorgenerator, indeholder ingen af de to ansøgninger imidlertid ikke en tilstrækkeligt præcis beskrivelse af, hvordan en sådan indkøringsprocedure skal foregå, eller hvordan der skal tages hensyn til effekten af indkøringen. Eftersom den virkningsgraden af den effektive 48 V-motorgenerators i kombination med en 48 V/12 V-jævnstrømsomformer bestemmes på grundlag af gennemsnittet af måleresultaterne, er det muligt i den endelige bestemmelse af virkningsgraden at tage tilstrækkeligt hensyn til en eventuel indkøringseffekt, positiv såvel som negativ, ved om nødvendigt at øge antallet af målinger. Det er i lyset af ovenstående ikke hensigtsmæssigt at supplere prøvningsmetoden med en yderligere specifik indkøringsprocedure som dem, der er foreslået i ansøgningerne.

(14) På dette grundlag anses det for hensigtsmæssigt, at den »adskilte metode«, som er fastsat i punkt 3 i bilag til de respektive gennemførelsesafgørelser (EU) 2019/313 og (EU) 2019/314, også bør gælde med henblik på anvendelsen af denne afgørelse.

(15) Fabrikanterne bør have mulighed for at ansøge en typegodkendelsesmyndighed om at certificere de CO2-besparelser, der opnås ved brug af den innovative teknologi, hvis betingelserne i denne afgørelse er opfyldt. Fabrikanterne bør med henblik herpå sikre sig, at ansøgningen om certificering ledsages af en verifikationsrapport fra et uafhængigt og certificeret organ, der bekræfter, at den innovative teknologi opfylder kravene i denne afgørelse, og at besparelserne er fastslået i overensstemmelse med den prøvningsmetode, der er henvises til i denne afgørelse.

(16) For at lette en større udbredelse af den innovative teknologi i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at ansøge om certificering af CO2-besparelserne fra en række effektive 48 V-motorgeneratorer med 48 V/12 V-jævnstrømsomformere. Hvis denne mulighed benyttes, bør det dog sikres, at der anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede brugen af de økoinnovationer, der leverer de største CO2-besparelser.

(17) Det er typegodkendelsesmyndighedens ansvar at foretage en grundig kontrol af, at betingelserne for certificering af CO2-besparelserne ved brug af en innovativ teknologi som angivet i denne afgørelse er opfyldt. Hvis certificeringen udstedes, bør den ansvarlige typegodkendelsesmyndighed sikre sig, at alle de elementer, der indgår i certificeringen, registreres i en prøvningsrapport og opbevares sammen med verifikationsrapporten, og at oplysningerne stilles til rådighed for Kommissionen på dennes anmodning.

(18) Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, bør den innovative teknologi tildeles en individuel kode.

(19) Fra 2021 skal fabrikanternes opfyldelse af deres specifikke CO2-emissionsmål iht. forordning (EU) 2019/631 fastslås på grundlag af de CO2-emissioner, der bestemmes i overensstemmelse med den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure — WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. CO2-besparelser, der opnås som følge af den innovative teknologi, der certificeres med henvisning til denne afgørelse, må derfor kun tages i betragtning ved beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i kalenderåret 2020 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
16.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet