Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av trimetylamin, trimetylamin-hydroklorid og 3-metylbutylamin til alle dyrearter unntatt verpehøns, og 2-methoksyetylbenzen, 1,3-dimethoksybenzen, 1,4-dimethoksybenzen, og 1-isopropyl-2-methoksy-4-methylbenzen til alle dyrearter

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of trimethylamine, trimethylamine hydrochloride, and 3-methylbutylamine for all animal species except laying hens and 2-methoxyethyl benzene, 1,3-dimethoxy-benzene, 1,4-dimethoxy-benzene, and 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av tre aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle arter utenom verpehøns, og fire aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Dette er aromastoffer som tilhører kjemisk gruppe 26 (aromatiske etere, inkludert anisolderivater). Preparatene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer».

Stoffene er vurdert av "European Food Safety Authority" (EFSA) å være trygge for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Stoffene er ikke foreslått regodkjent for tilsetning i vann, da det er vanskelig å kontrollere dose brukt sammen med fôr. Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Da dette er en regodkjenning, blir det gitt en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
Rettsakt på EU-språk
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet