Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat-ingrediens etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

(Draft) Commission Implementing Regulation authorising an extension of use of oil from the micro algae Schizochytrium sp. as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2018)

Sammendrag av innhold
Søknad om godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp..

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens i en rekke matvarekategorier (kommisjonsbeslutningene (EU) nr. 2014/463 og (EU) nr. 2015/545). De tidligere godkjenningene inngår nå i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Søknaden om godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene ble sendt etter den gamle ny mat-forordningen ((EU) nr. 258/97), men ble ikke ferdigbehandlet før januar 2018, og er dermed overført til den nye forordningen om ny mat ((EU) nr. 2015/2283) i henhold til overgangsbestemmelsene.

Utkastet til rettsakt vil endre bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp., slik at ingrediensen også kan tilsettes til frukt- og grønnsakspureer - og at det kan brukes en ny stamme av mikroalgen Schizochytrium sp. (T18).

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. er gitt med grunnlag i tidligere uttalelser fra "European Food Safety Authority" (EFSA), og en ny vurdering av Storbrittannia, som konkluderer med at utvidelse av bruksbetingelsene er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet