Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1105 av 8. juli 2015 om godkjenningen av et preparat av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococus faecium DSM 21913 som fôrtilsetningsstoff til livkylling og fjørfe av mindre økonomisk betydning unntatt verpere, godkjenningen av dette fôrtilsetningsstoffet til bruk i drikkevann til slaktekylling og endrer forordning (EU) nr. 544/2013 om største innhold av dette fôrtilsetningsstoffet i fullfôr og dets samsvar med koksidiostatika (innehaver av godkjenningen Biomin GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1105 of 8 July 2015 concerning the authorisation of a preparation of Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 and Enterococcus faecium DSM 21913 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species other than laying, the authorisation of that feed additive for use in water for drinking for chickens for fattening and amending Regulation (EU) No 544/2013 as regards the maximum content of that feed additive in complete feedingstuff and its compatibility with coccidiostats (holder of the authorisation Biomin GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakt inneholder mange bestemmeler knyttet til utvidet og endret godkjenning av et mikroorganismepreparat som er en blanding av tre ulike organismer. Ingen av dem er genmodifisert. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling ved forordning (EU) nr. 544/2013. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det ble søkt om utvide godkjenningen til å gjelde fôr til livkylling og andre fjørfearter med liten økonomisk betydning, unntatt verpere. Samtidig ble det søkt om å kunne fjerne grensen for største tillatte innhold av preparatet i fôr til slaktkylling og om at preparatet kan brukes i slaktekyllingfôr som inneholder visse koksidiostatika. Alle punktene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner de omsøkte endringen og alle nye anvendelsene trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at preparatet har potensial til å påvirke fordøyelsen hos fjørfe positivt. Videre tilføyer EFSA i godkjenningen at preparatet ikke trenger grense for størsteinnhold i fôr til noen fjørfearter, og bruken sammen med koksidiostatika kan gjelde alle fôrblandinger der koksidiostatika er tillatt. Det presiseres imidlertid at preparatet ikke skal brukes i fôr, dersom fjørfeet er under veterinærbehandling med antibiotika.

Utvidelse av godkjenningen til å gjelde drikkevann til slaktekylling finner EFSA trygg, og utvider den til også å gjelde drikkevann til de andre fjørfeartene og anvendelsene som var søkt om. Det er satt samme grense for minste tillatte innhold av preparatet i drikkevann både til slaktekylling og andre fjørfe for at preparatet skal ha ønsket effekt. Likeså er det fastsatt grense for minste innhold i fôr til andre fjørfe, mens den er fjernet for slaktekyllingfôr. Endringen i fôrordning (EU) nr. 544/2013 medfører at grensen for største tillatte innhold i fôr fjernes og at det tilføyes at bruk sammen med visse koksidiostatika er tillatt.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 29. juli 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer,

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten kan få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet kan tilsettes drikkevann, og det er det eieren/ bonden/røkteren som gjør. Ved fôrtilsyn i fjørfehold, kan dette være et aktuelt område å kontrollere. Preparatet kan nå brukes i fôr til mange fjørfearter og -produksjoner. Det er gunstig for fôrindustrien. De kan redusere antall tilsetningsstoffer, lagerhold reduseres og storinnkjøp kan gi reduserte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten godkjenner nye bruksområder for et preparat til bruk i fjørfefôr til mange arter og produksjoner, men før var det bare til slaktekylling. Det finnes mange tilsvarende preparater i markedet, så hvorvidt dette blir tatt i bruk avhenger av forhold ved den enkelte fôrvirksomhet. Velger fôrindustrien ikke å bruke preparatet, kan den som fôrer fjørfe tildele det i drikkevann om ønskelig. Det er vurdert som like trygt og effektivt i bruk om preparatet tilføres dyra via fôr eller drikkevann. Mattilsynet bør ved tilsyn i husdyrhold være oppmerksom på at husdyreiere/røktere selv kan tilsette stadig flere preparater i drikkevannet til dyra, selv om grenseverdier og bruksanvisning er klare og det ikke er skadelig med en viss overdosering.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2015
Anvendelsesdato i EU
29.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro