Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om etablering av en rettningslinje for systemdrift av kraftoverføring

Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Olje- og energideparteentets høringsbrev, 25.1.2016)

Tidlig høring av EU-kommisjonens forslag om retningslinje for systemdrift
Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til forordning som etablerer en retningslinje (nettkode) for systemdrift (GL SysOp). Nyeste versjon av forslag til forordning følger vedlagt.

Forslag til forordning er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Forslag til forordning er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og departementet vil også selv foreta en vurdering av hvorvidt forordningen er EØS-relevant.

Forslag til forordning er nå til behandling i Grensehandelskomiteen og vil blant annet diskuteres på førstkommende møte i komiteen den 28-29. januar 2016. Det er lagt opp til votering i komiteen før våren. Forslaget vil deretter bli oversendt til Rådet og Europaparlamentet for gjennomgåelse, og kan også bli endret som følge av dette.

EU-kommisjonen har oppfordret til at forslag til forordning forelegges berørte aktører nasjonalt før den videre behandlingen i Grensehandelskomiteen. I tråd med Midlertidige retningslinjer for forvaltningen av Norges deltakelse i EØS- og Schengen-samarbeidet sendes forslaget på høring.

Departementet ber om innspill innen 15. februar 2016. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill. Innspill som departementet bør være kjent med før neste møte i Grensehandelskomiteen som finner sted den 11-12 februar 2016, må være departementet i hende i løpet av 8. februar 2015.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.08.2017
Anvendelsesdato i EU
14.09.2017
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet