Grenseverdier for bisfenol A i leketøy

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier anvendt i leketøy for så vidt angår bisfenol

(Draft) Commission Directive amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards bisphenol A

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Bisfenol A er allerede omfattet av tillegg C i vedlegg II i direktiv 2009/48/EF. Gjeldende grenseverdi er 0,1 ml/l (migrasjonsverdi), denne er fastsatt med bakgrunn i tolerabelt daglig inntak (TDI) for bisfenol A. Ved kommisjonsdirektiv (EU) …/… settes denne grenseverdien til 0,04 ml/l (migrasjonsverdi). Begrunnelsen for strengere verdi er nye data om bisfenol A og mer utviklede metoder som har medført at TDI er endret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget til rettsakten ble publisert i EU registeret 25. november 2016.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet