Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp.

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdien for okratoksin A i capsicum

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards the maximum level of Ochratoxin A in Capsicum spp.spices

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.8.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2015)

Sammendrag av innhold
I vedlegget pkt. 2.2.11 til kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 er det gitt bestemmelser om grenseverdier for muggsoppgiften oktratoksin A i ulike næringsmidler, herunder i capsicum spp (chilipepper, chilipulver, kajennepepper, paprika, paprikakrydder ol).

Okratoksiner er mykotoksiner produsert av muggsoppen Aspergillus ochraceus og andre arter innen Aspergillus og Penicillium-slektene. Okratoksin A er den viktigste formen, og den kan gi nyreskader hos mennesker og mistenkes for å være kreftfremkallende.

Grenseverdien for oktratoksin A i capsicum spp, slik den fremgår av forordning (EC) nr. 1881/2006, var inntil 31.12.2014 på 30 µg/kg, men fra 1.1.2015 gjelder en grenseverdien på 15 µg/kg. Bakgrunnen for denne trinnvise reguleringen av grenseverdien var bransjens behov for tid til å innføre god produksjonspraksis før det kunne bli mulig å overholde en grenseverdi på 15 µg/kg.

Før den nye grenseverdien trådte i kraft henvendte ESA (European spice association) seg til Kommisjonen og argumenterer for at det ikke er grunnlag for å senke grenseverdien for okratoksin i paprika fra 30 til 15 µg/kg pr. 1.1.2015 som forutsatt. Det ble vist til at selv med god produksjonspraksis er det ikke mulig å overholde en grenseverdi på 15 µg/kg for produsentene i viktige eksportland til EU, bl.a. pga klimatiske forhold. Europa er avhengig av import mht capsicum, og man frykter at den lave grenseverdien i EU vil vanskeliggjøre importen, noe som igjen få negative følger for videreforedlingsindustrien i Europa (særlig i Spania hvor 50 % av produksjonen i EU skjer). I EU har det derfor vært diskutert ulike kompromiss for å imøtekomme industriens behov. Det foreligger nå et forslag om at grenseverdien for oktratoksin A i capsicum skal være på 20 µg/kg. En slik endring vil ikke innebære økt risiko for folkehelsen. Den nye grenseverdien skal gjelde fra 1.1.2015.

Produkter som er produsert i henhold til gjeldende grenseverdi pr. 31.12.2014, dvs en grenseverdi på 30 µg/kg, og som ble satt i handel før 1.1.2015, kan fortsatt omsettes inntil holdbarhetsdatoen/best før datoen for produktet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning som endrer grenseverdien for oktratoksin A i capsicum fra 15 til 20 µg/kg vil måtte implementeres i form av en endringsforskrift til forskrift 27. september 2002 nr. 1028 på vanlig måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er vurdert å ikke ville innebære økonomiske etter administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
En endringsrettsakt som foreslått er EØS-relevant og akseptabel, og vil ikke innebære horisontale utfordringer.

Status
Forslaget er til behandling i Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet