Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/623 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequin, metribuzin, permethrin, pyraclostrobin og streptomycin i, eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequine, metribuzin, permethrin, pyraclostrobin and streptomycin in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for diflufenican og pyraclostrobin. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for amitraz og permethrin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for acequinocyl og metribuzin. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for icoumaphos, flumequin og streptomycin, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acequinocyl, på drueagurker indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(3) For så vidt angår diflufenican og metribuzin er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende oliven til fremstilling af olivenolie. For så vidt angår pyraclostrobin er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende bladbeder.

(4) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvis det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier . Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(6) For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7) Amitraz, flumequin, permethrin og streptomycin er farmakologisk virksomme stoffer i veterinærmedicin. For så vidt angår animalske produkter bør MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på samme niveau som i Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 , fordi eksponeringen i forbindelse med anvendelse i veterinærmedicinske stoffer forventes at være større end ved anvendelse i plantebeskyttelsesmidler. De pågældende MRL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .

(8) For så vidt angår coumaphos konstaterede autoriteten problemer i forbindelse med vurderingen af den kroniske risiko, der skal håndteres ved hjælp af en afgørelse om risikostyring. Under hensyntagen til at der ved forordning (EU) nr. 37/2010 kun er fastsat en MRL for coumaphos i honning, og i betragtning af det pågældende produkt kun i ringe grad bidrager til den kroniske eksponering af forbrugerne, bør MRL'en for honning og andre biavlsprodukter i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til samme niveau.

(9) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.03.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet